Slovak English

INFORMÁCIA PRIJÍMATEĽA O NENÁVRATNOM FINANČNOM PRÍSPEVKU (NFP)

Miesto realizácie projektu: Pražská 33, 949 01 Nitra

Názov projektu: „Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu SLUŽBA NITRA, s.r.o.“

Stručný opis projektu: „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SLUŽBA NITRA, s.r.o. zavedením inovatívnych technológií do výrobného procesu prostredníctvom ktorých spoločnosť SLUŽBA NITRA, s.r.o. rozšíri výrobné možnosti a vytvorí nové pracovné miesta.“

Názov a sídlo prijímateľa: SLUŽBA NITRA, s.r.o., Pražská 33, 949 01 Nitra

Dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu: 29.04.2014 – 31.10.2015

Výška príspevku: 474 404 €

Riadiaci orgán: „Ministerstvo hospodárstva SR“ v zastúpení „Slovenská inovačná a energetická agentúra“

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: