Slovak English

SLUŽBA NITRA, s.r.o.

Vážení partneri a kooperujúce firmy vynovenej Služby Nitra s.r.o.

V priebehu roka 2011 prebehla v Službe Nitra zmena právnej formy firmy z Výrobného družstva na s.r.o. Táto zmena v sebe niesla popri zmene právnej formy aj zmenu v hierarchii vrcholového vedenia, keď takmer celé vrcholové vedenie ukončilo popri členskom aj svoj pracovný pomer a po vyše 35 – 36 ročnej aktívnej činnosti odišli do dôchodku všetci vedúci pracovníci – vedúci výrobnej divízie, ekonomickej divízie, technickej divízie, vedúci ORK a vedúci prevádzky.

Z pôvodného vrcholového vedenia zostal len bývalý predseda, dnes konateľ firmy a vedúca obchodnej divízie, dnes výkonná riaditeľka. Táto silná zmena bola iniciátorom vytvorenia novej riadiacej hierarchie firmy, ktorá mala nadviazať na úspešnú činnosť svojich predchodcov a prispieť k zvýšeniu kvality práce pri tak náročnom segmente výroby ako je elektronika pre automobilový priemysel. Veľmi rýchlo sa adaptujúci nový riadiaci aparát vyžadoval nové prístupy po všetkých stránkach každodenného života a začal za veľmi aktívnej pomoci konateľa a výkonnej riaditeľky napĺňať svoje predsavzatia.

Každoročné zvyšovanie PP z PH, objem tržieb, výroby, priemerných zárobkov, získavanie nových a nových projektov a modernizácia výroby cestou nákupu nových technológií si vyžadujú veľkú zodpovednosť, odborný a zodpovedný prístup celého riadiaceho aparátu. Budovanie partnerských vzťahov na úrovni doby, neustále zvyšovanie kvality a PP z PH popri úspešnej akvizícii v oblasti nových projektov, to je cesta, ktorá zaručí firme úspech pre budúce obdobie.

Nové technológie potrebujú kvalitne pripravený personál a budovanie firmy na báze dlhodobo výhodného pracovného pomeru je cieľ, ktorý tieto náročné úlohy pomôže novému vrcholovému vedeniu zvládnuť.

Prajem úspech a prosperitu všetkým, ktorým leží úspech Služby Nitra s. r. o. na srdci.

Ing. Ján Fülöp

konateľ spoločnosti SLUŽBA NITRA, s.r.o.